Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019

Lập Trường của THẾ-HỆ NỐI-TIẾP! Xem tren Youtube

XIN GIỚI THIỆU THẾ-HỆ NỐI-TIẾP TRÊN YOUTUBE!

https://www.youtube.com/watch?v=54iH91DyTU0

Đây là tiếng nói của Thế-Hệ Nối-Tiếp.
Mục tiêu của Thế-Hệ Nối-Tiếp là nuôi dưỡng hạt giống Lạc Việt,
trong trái tim của tất cả con dân VN trong lẫn và ngoài nước
bằng tâm linh, trí huệ và sức lực của từng cá nhân.
Điều kiện duy nhất của Thế-Hệ Nối-Tiếp,
là tất cả sinh hoạt phải đứng dưới cờ vàng ba sọc đỏ,
bảo vệ đất nước, phục vụ dân tộc và nâng cao tình người.
Tất cả hành động phản dân hại nước Thế-Hệ Nối-Tiếp tuyệt đối khai trừ.
Thế-Hệ Nối-Tiếp không theo một thế lực ngoại lai nào
và cũng không theo một đãng phái hoặc tổ chức nào
và hoàn toàn không sùng bái một lãnh tụ nào cả,
nhưng khi cần thiết sinh hoạt cho mục tiêu chung,
Thế-Hệ Nối-Tiếp sẳn sàng hoạt động với các bạn, cùng chính kiến.
Thế-Hệ Nối-Tiếp không nhất thiết do ai lãnh đạo hoặc đứng ra tổ chức
vì tin tưởng rằng chính trong trái tim người Việt đã có sẳn hạt giống
anh hùng liệt nữ Lạc Việt trong huyết quản,
cho nên Thế-Hệ Nối-Tiếp thiết tha kêu gọi tất cả con dân Việt Nam,
hãy tự lãnh trách nhiệm và tự lãnh đạo bản thân mình.
Hãy noi gương theo các vị anh hùng liệt nữ,
tiền nhân trong lịch sữ Việt Nam và nối tiếp công việc,
bằng cách chuẩn bị hành trang kiến thức về chính trị,

kinh tế, văn hóa, xã hội , khoa học và kỹ thuật
để cùng với nhân loại trên thế giới bước vào thiên niên kỷ mới.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét